книга Dip-Shop.RU
поиск
карта
почта
Главная Заказ работы Готовые работы Как оплатить и получить Публикации в журналах Контакты Поиск
«ВОСПИТАНИЕ БЕРЕЖНОМУ ОТНОШЕНИЮ К ПРИРОДЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ» ( Дипломная работа, 61 стр. )
" Развитие мотивации учения старшеклассников во внеклассной учебной работе по информатике " ( Дипломная работа, 83 стр. )
"Активизация познавательной деятельности учащихся при изучении темы "Делимость целых чисел" в рамках профильной школы" ( Дипломная работа, 79 стр. )
"Взаимодействие школы и семьи в нравственном воспитании младших школьников" 5576763466 ( Контрольная работа, 1 стр. )
"Взаимодействие семьи и школы в нравственном воспитании младших школьников". 78636533 ( Контрольная работа, 5 стр. )
"Влияние занятий спортом на развитие личностных качеств старшеклассников" ( Дипломная работа, 83 стр. )
"Деятельность Школы высшего спортивного мастерства по подготовке Олимпийского резерва в Удмуртии" 535353 ( Контрольная работа, 14 стр. )
"Дифференцированное обучение" к42422 ( Контрольная работа, 15 стр. )
"Духовное воспитание в истории России".1 ( Реферат, 23 стр. )
"Знакомство с дымковской игрушкой как средство развития чувства ритма у детей старшего дошкольного возраста" ( Курсовая работа, 42 стр. )
"Значение игры для всестороннего развития ребёнка" ( Реферат, 21 стр. )
"Значение сюжетно-ролевой игры у старших дошкольников" е3522а ( Курсовая работа, 55 стр. )
"Игра как средство воспитания детей в зарубежной педагогике 19-20 вв"8 ( Реферат, 16 стр. )
"Игра как средство воспитания детей в зарубежной педагогике 19-20 вв"1 ( Реферат, 18 стр. )
"Игра как фактор развития познавательных процессов младших школьников"* ( Дипломная работа, 59 стр. )
"Игровые технологии на уроках истории"* ( Курсовая работа, 30 стр. )
"Исследование базисных элементарных функций средствами дифференциального исчисления" на уроках алгебры в 11 классе средней школы ( Курсовая работа, 26 стр. )
"Листы рабочей тетради по теме "Организация" при изучении дисциплины "Менеджмент" ( Курсовая работа, 35 стр. )
"Методика изучения темы "Квадратный трёхчлен" на основе принципов развивающего обучения" ( Дипломная работа, 86 стр. )
"Методика обучения технологии ухода за одеждой и обувью" ( Курсовая работа, 40 стр. )
"Методика обучения учащихся аппликационным работам с природными материалами" ( Курсовая работа, 48 стр. )
"Методика обучения технологии машинной вышивки" ( Курсовая работа, 49 стр. )
"Методические аспекты применения системы поэтапного обучения физике Н. Н. Палтышева при развитии познавательной самостоятельности старшеклассников на уроках математики" ( Дипломная работа, 88 стр. )
"Мотивации учения и эмоционального отношения к учению в средних и старших классах школы" ( Курсовая работа, 46 стр. )
"Нарушение письма у учащихся с задержкой психического развития". е342 ( Дипломная работа, 80 стр. )

Вступ 3

І. Теоретична частина

1. Сутність і функції методів навчання

2. Класифікація методів навчання

3. Методи організації і здійснення навчально - пізнавальної діяльності

3.1. Методи за джерелом інформації й сприймання навчальної інформації

3.2. Методи за логікою передачі і сприймання навчальної інформації

3.3. Методи за ступенем самостійності мислення школярів при засвоєнні знань

3.4. Методи за ступенем керування учнями

4. Методи стимулювання і мотивації навчально - пізнавальної діяльності

4.1. Методи стимулювання інтересу до навчання

4.2. Методи стимулювання обов'язку і відповідальності в учінні

5. Методи контролю і самоконтролю в навчанні

6. Бінарні методи

7. Ситуаційний метод

8. Засоби навчання

9. Вибір методів навчання

ІІ. Практична частина

1. Використання методів навчання на уроках інформатики

1.1. Методика проведення уроку

1.2. Методика проведення практичної роботи

1.3. Методика проведення тематичного обліку знань

Заключна частина

Список використаної літератури

У своїй дипломній роботі я би хотіла проаналізувати деякі переваги й недоліки різних, а на сам перед і нові методи навчання.

Методи навчання пов'язані з рівнем розвитку суспільства, науки, техніки й культури. У давні часи і на початку середніх віків. Коли багата верхівка готувала своїх нащадків лише до світського життя, а не до трудової діяльності, у навчанні використовувалися догматичні методи, що ґрунтувалися на заучуванні навчального матеріалу. Епоха великих відкритів і винаходів покликала до життя потребу в знаннях, украй необхідних людині. Формуються й розвиваються методи, що спираються на наочність, методи, звернені до свідомості й активності учнів у навчанні, практичні методи навчання.

Сучасна школа висуває свої вимоги до методів навчання. Це стосується і розбудови української школи взагалі. Й удосконалення методики навчання зокрема, не випадково в Державній національній програмі "Освіта" ("Україна XXI СТОЛІТТЯ") одним із шляхів реформування загальної середньої школи названо науково - дослідну експериментальну роботу щодо впровадження педагогічних інновацій, інформатизації загальної середньої освіти.

Ефективність навчання в сучасній школі залежить від уміння вчителя обрати метод чи прийом навчання в конкретних умовах для кожного уроку.

Вони ставлять перед кожним учителем завдання виховувати людей усебічно розвинених, які б мали широку освіту й свідомо використовували свої знання й здібності на користь держави, суспільства. Особливої уваги заслуговують методи, що потребують від учнів свідомого підходу, активності, самостійності й творчості у навчально - пізнавальній діяльності. Таким чином, методи навчання у своїй сукупності залежать від загальної мети освіти та виховання в сучасній школі.

На теперішній час постає два питання:

1. Який метод навчання вибрати у даному випадку?

2. За допомогою яких критеріїв вибирати метод?

1. Алексюк А. М. Загальні методи навчання в школі. 2е вид., Перероб.і доп. - К. Рад.школа, 1981 - 200с.

2. Бабанский Ю. К. Педагогика: [Учебн.пособие для студентов пед.ин - тов] - М.:1983

3. Бондар В. І. Дидактика. - К.: Вересень, 1996

4. Ващенко Г. Загальні методи навчання. - К.: Укр.вид.спілка, 1997 - 410с

5. Выбор методов обучения в средней школе /Под ред. Ю. К. Бабанского - М.:Педагогика, 1981 - 176с.

6. Газета "Завуч" №34(76), грудень 2000р.

7. Глузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія - К., 1995 - с 179.

8. Гращенко П. Л. Содержание и методика углубленного изучения информатики в средней школе, К., 1993

9. Дидактика современной школы /Под ред. В. А. Онищука. - К., 1987

10. Інформаційно практичний бюллетень "Все для Вчителя" № 13, 1998

11. Інформаційно практичний бюллетень "Все для Вчителя" № 21, 1998

12. Інформаційно практичний бюллетень "Все для Вчителя" № 1, 1999

13. Інформаційно практичний бюллетень "Все для Вчителя" № 5, 1999

14. Інформаційно практичний бюллетень "Все для Вчителя" № 6, 1999

15. Інформаційно практичний бюллетень "Все для Вчителя" № 12, 1999

16. Інформаційно практичний бюллетень "Все для Вчителя" № 4, 2000

17. Кортяєв Б. І. Методи навчально - пізнавальної діяльності учнів. - К., 1973

18. Комп'ютери в навчальному процесі:[Під ред. К. Пахотіна]. - Умань: ІНКОМТЕХ, 1999 - 83с.

19. Комп'ютерно - орієнтовані системи навчання [Редкол.: М. І. Жалдак та інші]. - К.: Комп'ютер у школі та сім'ї, 1998. - 230, [1]с: іл., табл.

20. Лозова В. І. Педагогіка.: Розділ "Дидактика". - К., 1993. - 138с.

21. Любар О. О. Історія української педагогіки. - К.: 1999 - 355, [1].

22. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. - 2е вид. - К.: Б.в., 1999 - 348с.:іл.

23. Олійник П. М., Балан Р. Р. Основи методики навчання спеціальних дисциплін у вищій школі/методичні рекомендації. - 1998.

24. Педагогіка в опорних структурно - логічних схемах. [Уклад.: Соловей М. І. , Спіцин Е. С.] - К., 1999 - 105с.

25. Педагогіка і методика навчання і виховання.[Редкол.: В. І. Лозова] - Суми: ВВП "Мрія - 1" ЛТД, 1997 - 266с

26. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи. - К.: Генеза, 1999

27. Фіцула М. М. Педагогіка. - К.: Видавничий центр "Академія", 2000

Примечаний нет.

2000-2019 © Copyright «Dip-Shop.ru»


Rambler's Top100